Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Siła Dębu"

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Warsztaty Tematyczne

  Nasze stowarzyszenie jest organizatorem różnych warsztatów tematycznych skierowanych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • Mini Olimpiada

  Uczestniczymy w corocznym spotkaniu integracyjnym Mini Olimpiada – happening połączony z Turniejem Osób Niepełnosprawnych

 • Wycieczki Integracyjne

  Nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielu wycieczkach integracyjnych w większości połączonych z zajęciami tematycznymi dla niepełnosprawnych

 • Karnabal

  Jesteśmy jednym z organizatorów corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych "Karnabal”

 • Wielkie Rybobranie

  Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie”

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,SIŁA DĘBU"

Prezes Stowarzyszenia -Edyta Krause
Zastępca Prezesa - Wioletta Wenta-Pobłocka
Sekretarz -
Jan Stolc,
Skarbnik -
Urszula Brzeska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ewa Dulewicz
Zastępcą przewodniczącego -
Agnieszka Marcińska
Sekretarz -
Sabina Bojarczuk

 

Głównymi celami Stowarzyszenia "SIŁA DĘBU" są:


1. Podejmowanie działań na rzecz szerzenia w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem.
2. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
3. Podejmowanie działań zmierzających w kierunku niesienia kompleksowej pomocy w zakresie rehabilitacji, kompensacji i stymulowania rozwoju psychoruchowego osób niepełnosprawnych.
4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
5. Wspomaganie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji.
6. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół.
7. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
8. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych oraz dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego.
9. Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez :1. Organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy.
2. Organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji i przystosowania społecznego dzieci niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjno-sportowej dla osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób z niepełnosprawnością oraz redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw, prowadzenie działalności wydawniczej.
5. Organizowanie i wspieranie zajęć umożliwiających twórczą realizację osób niepełnosprawnych, poprzez wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne i intelektualne, kulturalne, artystyczne i inne.
6. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
7. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi, zajmującymi się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.
8. Współpracę z władzami i instytucjami, służbą zdrowia, opieką społeczną, fundacjami i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w rozwiązywaniu problemów dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla osób niepełnosprawnych.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych
i samorządowych.
12. Delegowanie członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na krajowe i międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja, kursy.
13. Promowanie i organizację wolontariatu.
14. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i pomocy do rehabilitacji i stymulacji osób niepełnosprawnych.
15. Inspirowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach sprzyjających pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie m.in.: rehabilitacji psychoruchowej, leczenia farmakologicznego chorób, integracji społecznej osób niepełnosprawnych..
16. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
17. Prowadzenie działań informacyjnych, doradztwo i pomoc prawną i socjalno - bytową oraz ekonomiczną pomoc materialną członkom stowarzyszenia, tworzenie możliwości poprawny ich warunków życiowych.
18. rehabilitację zdrowotna, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym udostępnienie członkom Stowarzyszenia rachunku bankowego do celów zbiórki publicznej bądź wpłat z 1% z podatku na konkretnego podopiecznego na kosztowne leczenie, rehabilitację, pomoce edukacyjne, sprzęt medyczny i terapeutyczny w zależności od potrzeb i schorzenia. Zasady udostępnienia konta ustala regulamin, uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
19. Gromadzenie środków na działalności Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz środków własnych.
20. Organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy dla dzieci i młodzieży.
21. Czynny udział w różnorodnych imprezach rekreacyjnych, sportowych, przeglądach twórczości dziecięcej, festiwali i olimpiadach.

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

 

Ciekawe Strony

Losowe Zdjęcia

Facebok

Licznik Gości