Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Siła Dębu"

Gmina Czarna Dąbrówka

 • Warsztaty Tematyczne

  Nasze stowarzyszenie jest organizatorem różnych warsztatów tematycznych skierowanych głównie dla osób niepełnosprawnych

 • Mini Olimpiada

  Uczestniczymy w corocznym spotkaniu integracyjnym Mini Olimpiada – happening połączony z Turniejem Osób Niepełnosprawnych

 • Wycieczki Integracyjne

  Nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielu wycieczkach integracyjnych w większości połączonych z zajęciami tematycznymi dla niepełnosprawnych

 • Karnabal

  Jesteśmy jednym z organizatorów corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych "Karnabal”

 • Wielkie Rybobranie

  Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie”

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  „SIŁA DĘBU”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „SIŁA DĘBU” i zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Posiada osobowość prawną.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem stosownych przepisów na terytorium innych państw.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 pok.34.

§ 2.


1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę.
2. Stowarzyszenie posiada własne konto bankowe.
3. Stowarzyszenie może posiadać własną stronę internetową i w celach statutowych działać także za pośrednictwem Internetu.
4. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
Cele i formy działania


Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka na czas nieokreślony.

§ 3.

Celami Stowarzyszenia są:1.  Podejmowanie działań na rzecz szerzenia w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem.
2. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
3. Podejmowanie działań zmierzających w kierunku niesienia kompleksowej pomocy w zakresie rehabilitacji, kompensacji i stymulowania rozwoju psychoruchowego osób niepełnosprawnych.
4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
5. Wspomaganie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji.
6. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół.
7. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
8. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych oraz dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego.
9. Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.

§ 4.

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez :1. Organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy.
2.  Organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji i przystosowania społecznego osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjno-sportowej dla osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób z niepełnosprawnością oraz redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw, prowadzenie działalności wydawniczej.
5. Organizowanie i wspieranie zajęć umożliwiających twórczą realizację osób niepełnosprawnych, poprzez wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne i intelektualne, kulturalne, artystyczne i inne.
6. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
7. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi, zajmującymi się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.
8. Współpracę z władzami i instytucjami, służbą zdrowia, opieką społeczną, fundacjami
i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w rozwiązywaniu problemów dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających się dla osób niepełnosprawnych.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych.
12. Delegowanie członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na krajowe i międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja, kursy.
13. Promowanie i organizację wolontariatu.
14. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i pomocy do rehabilitacji i stymulacji osób niepełnosprawnych.
15. Inspirowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach sprzyjających pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie m.in.: rehabilitacji psychoruchowej, leczenia farmakologicznego chorób, integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
16. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
17. Prowadzenie działań informacyjnych, doradztwo i pomoc prawną i socjalno – bytową oraz ekonomiczną pomoc materialną członkom stowarzyszenia, tworzenie możliwości poprawny ich warunków życiowych.
18. Prowadzenie działań na rzecz rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym udostępnienie członkom Stowarzyszenia rachunku bankowego do celów zbiórki publicznej bądź wpłat z 1% z podatku na konkretnego podopiecznego na kosztowne leczenie, rehabilitację, pomoce edukacyjne, sprzęt medyczny i terapeutyczny w zależności od potrzeb i schorzenia. Zasady udostępnienia konta ustala regulamin, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
19. Gromadzenie środków na działalności Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz środków własnych.
20. Organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy dla dzieci i młodzieży.
21. Czynny udział w różnorodnych imprezach rekreacyjnych, sportowych, przeglądach twórczości dziecięcej, festiwali i olimpiadach.


§ 6.


1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29 maja 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); Stowarzyszenie szczególnie, spełnia warunki art. 20 i 21 tej ustawy.

Rozdział III
Członkowie: ich prawa i obowiązki

§ 7.


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej, także niepełnoletnie po zakończeniu 13. roku życia za zgodą uprawnionych do wychowania (art. 15 k.c.).
2. Osoba prawna, zarejestrowana w Polsce, może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8.


1.Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
      a) zwyczajni,
      b) wspierający,
      c) honorowi.
2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami Zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

§ 9.


1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie  pisemnej deklaracji zainteresowanych; Zarząd ma na to dwa miesiące.

§ 10.


Walne Zebranie może na wniosek zarządu,  przyznać ,,za zasługi dla Stowarzyszenia" tytuł ,,Honorowego Członkostwa” członkowi i innym osobom fizycznym.

§ 11.


1. Członkowie mają prawo do:
    a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
    b) zgłaszania pisemnie opinii i wniosków pod adresem władz i organów Stowarzyszenia,
    c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
    o  skreśleniu i wykluczeniu z listy członków oraz zawieszeniu prawa członkostwa.
2. Członek zobowiązany jest do:
   a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
   b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
   c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3. Wyjątki od ust. 1 i 2:
a) Członkowie honorowi, który nie płacą podstawowej składki według § 12 ust. 2 statutu, oraz  członkowie wspierający i  członkowie zwyczajni niepełnoletni, nie mają prawa do: czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia i głosowania w sprawach rocznego absolutorium i votum zaufania  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia, również nie w sprawach zmiany statutu i rozwiązania, podziału, złączenia lub  likwidacji Stowarzyszenia
b) Członkowie do zakończenia 161at życia mają prawo dyskusji i głosowania tylko w oddziałach i  sekcjach Stowarzyszenia.
c) Członek, który ma nieuregulowaną płatność składki dłużej niż 2 miesiące, nie ma prawa do dyskusji i głosowania we wszystkich sprawach i władzach Stowarzyszenia.
d) Pracownicy Stowarzyszenia i Wolontariusze mogą uczestniczyć w sesjach organów Stowarzyszenia jako pomocnicy Zarządu.
e) Pracownicy, którzy są członkami, nie mogą dyskutować i głosować w organach Stowarzyszenia  w sprawach regulaminów i budżetu Stowarzyszenia.  

§ 12.

Składki

l. a) Składka jest roczna i termin płatności przypada na rozpoczęcie członkostwa lub roku kalendarzowego. Nie ma  redukcji  proporcjonalnej w pierwszym roku członkostwa.
  b) Druga osoba w małżeństwie ma stawkę 50 %.
  c) Młodzież na czas kształcenia, maks. do 25. roku życia, płaci stawkę 20 %, a młodzież do 18. roku życia - symbolicznie 10 % rocznie.
  d) Członkowie wspierający deklarują minimum 5-krotność rocznej składki (ust 2.).
2. Wysokość podstawowej rocznej składki (ust. l pkt. a) ustali zarząd Stowarzyszenia przez  uchwałę. Walne Zebranie ma prawo do zmian.
3. Na potrzeby oddziałów lub sekcji Zarząd może ustalić opłaty wpisowe lub uzupełniające   roczne składki dla członków i  uczestników tych oddziałów lub sekcji.
4. Na pisemny wniosek członka, z powodu trudnej sytuacji finansowej, Zarząd może udzielić prolongaty terminu płatności na raty lub zredukować podstawową roczną składkę.
5. Każdy członek ma prawo płacić dobrowolnie wyższą składkę.

§ 13.


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu i we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
b) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek  lub rat składek członkowskich lub innych zobowiązań lub zalegania finansowego przez  okres przekraczający 12 miesięcy,
c) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia również działania na szkodę lub szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia,  też z natychmiastowym zawieszeniem prawa członkostwa
w Stowarzyszeniu z tych  powodów.
d) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie  Zarządowi. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, członka Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej,  rezygnujący dopełni swoje obowiązki (członkowskie i w organach) do  końca uzupełniającego wyboru na tę funkcję, najdłużej do końca kadencji.
2. O przypadku skreślenia, wykluczenia i zawieszenia w ust. l pkt. b) i c) orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia. Wszelkie prawo  członkostwa w Stowarzyszeniu może być natychmiast zawieszone. Jako datę doręczenia stosownej uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia, wykluczenia lub  zawieszenia liczy się 3 dzień po potwierdzeniu daty nadania listu poleconego w urzędzie poczty. Decyzja skreślenia lub wykluczenia jest ważna z końcem tego trzeciego dnia.
3. Osoba skreślona, wykluczona lub ,,zawieszona” ma prawo wniesienia odwołania do  Walnego Zebra¬nia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty  doręczenia stosownej uchwały.

§ 14.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


1.  Organami Stowarzyszenia są:
    a) Walne Zebranie Członków,
    b) Zarząd,
    c) Komisja Rewizyjna,
    d) oddziały (terytorialne) i sekcje.


§ 15.


1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od    podjętej uchwały, bezwzględną większością głosów. Po zakończeniu kadencji wszyscy członkowie pełnią funkcje w organach Stowarzyszenia do wyborów władz nowej kadencji, także w przypadku rezygnacji członka z funkcji w  organach Stowarzyszenia do wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.
2. Jeśli statut nie ma innych reguł, uchwały i wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,   zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby   uprawnionych członków (kworum). Na propozycję Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,  Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Równe głosy   to brak większości. Głosy wstrzymujących się, liczą się tylko do kworum jako ważne  głosy.

§ 16.


W przypadku skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie kadencji jego stanowisko we władzach zakończy się i skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko do końca kadencji.


§ 17.

Walne Zebranie Członków


1.Walne Zebranie Członków
   a) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
   b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
    b) Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Zarząd.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd z procedurą odpowiednią wg ust.3, ale w skróconych terminach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy:
   a) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz
   b) pisemnego wniosku 1/3 członków zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do  głosowania) Stowarzyszenia z konkretnie sformułowanymi punktami porządku obrad i tekstem propozycji uchwał lub kandydatury do wyborów. Zarząd ustali termin Walnego Zebrania (najpóźniej 6 tygodni po otrzymaniu wniosku), na ogłoszenie terminu ma 7 dni.

§ 18.

Ogólne zasady


1. Zarząd prowadzi listy członków i listy obecnych. Prawo do głosowania kontroluje Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w  pierwszym terminie, i bez  określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie  wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 19.


1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
          a) zmiana statutu Stowarzyszenia,
          b) uchwalanie lub zmiana regulaminów Stowarzyszenia
          c) coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          d) corocznie:
absolutorium Zarządu; nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu,
          e) votum zaufania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; nieudzielanie votum jest równoznaczne z  wnioskiem o odwołanie,
          f) wybór i odwołanie członków zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  
          g) zatwierdzenie, ustalanie lub zmiana wysokości podstawowej rocznej składki (§ 12  
ust. 2  statutu),
          h) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, jeśli  Zarząd nie  decyduje sam,

          i)podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
          j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu, podziale lub likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu  jego majątku,
          k) inne, wynikające z niniejszego statutu,
         
l) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.
2. Na pisemny wniosek (wetowanie) Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 członków  zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania) Walne Zebranie Stowarzyszenia  może uchylić lub zmienić uchwałę lub decyzję Zarządu i innych organów Stowarzyszenia.


§ 20.

Członkowie


    a) Prezydium Walnego Zebrania
    b) Komisji Rewizyjnej,
    c) Przewodnicy (i Zastępcy) oddziałów i sekcji nie mogą być skazami prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 21.

Zarząd


1. Zarząd jest kolegialnym organem Stowarzyszenia i składa się z 3 do 7 członków, w  tym:
    a) Prezes,
    b) Zastępca Prezesa (Sekretarz)
    c) Skarbnik.
2. W obradach Zarządu powinni uczestniczyć z prawem doradztwa, ale bez prawa głosu,  członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; na zaproszenie zarządu mogą  uczestniczyć inni goście.

§ 22.


1.Do zakresu działania Zarządu należy:
     a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
    
b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
     c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, prawo gospodarza,
     d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia; przyjęcie darowizn i spadków,
     e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez. Walne Zebrania Członków,
     f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,
     g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczenia, skreślenia członków i zawieszenia prawa członkostwa,
     h) składanie pisemnie rocznych sprawozdań ze swej działalności do Walnego Zebrania  Członków, najpóźniej 4 tygodnie zakończeniu roku kalendarzowego,
     i) uchwalanie regulaminów wszystkich władz Stowarzyszenia, planu i podziału zadań,  odpowiedzialności i zastępstwa w sprawach bieżących trybu funkcjonowania Zarządu i Komisji  Rewizyjnej.
     j) reprezentowanie na zewnątrz zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością wszystkich władz Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.

§ 24


1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą być członkami Zarządu lub pracownikami Stowarzyszenia, ani osobami bliskimi członków Zarządu, lub pozostawać w podległości z tymi osobami z tytułu zatrudnienia lub  podobnych stosunków prawnych.

§ 25.


1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
        a) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym finansowej.
        b) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
        c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na podstawie  uchwały Komisji Rewizyjnej z uzasadnieniem i konkretnym wnioskiem projektu  uchwał, np. o votum nieufności, odwołaniu członka Zarządu itp.,
        d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę  udzielenia)  absolutorium władzom Stowarzyszenia,
        e) składanie corocznie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia,
        f) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej w  kontroli  wydatków i dotacji z budżetów publicznych; również z innymi  organizacjami pozarządowymi, które mają na celu kontrolowanie działania Stowarzyszenia zgodnie z prawem,
       g) występowanie o zapewnienie pomocy do kontroli budżetu. (np. "biegłego księgowego" przez umowę-zlecenie z możliwością zapłaty z budżetu  Stowarzyszenia).

§ 26.


1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz, pracowników i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych  wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i wszystkich innych władz Stowarzyszenia mają pełne prawo natychmiastowego wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

§ 27.


1. Pełnienie funkcji statutowych w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymać:
    a) zwrot kosztów poniesionych w związku  z pełnieniem funkcji w organach,
    b) diety,
    c) zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków, regulującym te kwestie.
2. Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu nawiązuje Prezes Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Stosunek pracy z członkami Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 28.


Sekcje i oddziały


1. Do integracji nieforma1nych ugrupowań i do realizacji celów statutowych 5 członków  zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków)   może powołać sekcje (tematyczne) lub dla terenu jednego sołectwa oddział; takie  postanowienia potrzebują akceptacji Zarządu przez uchwałę.  W sekcjach i oddziałach mogą uczestniczyć osoby z prawem głosowania, które nie są  członkami Stowarzyszenia, w tym niepełnoletni po zakończeniu 13. roku życia.
2. Oddziały i sekcje nie mają osobowości prawnej, ale wybierają pośród członków  zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków) Przewodnika i Zastępcę.
3. Zewnętrzne i wewnętrzne oświadczenia woli wymagają formy pisemnej § 30 statutu.
4. Regulaminy Walnego Zebrania obowiązują odpowiednio.

§ 29.

Rozdział V
Majątek i fundusze


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i fundusze.
2. Dochody i majątek Stowarzyszenia pochodzą ze:
    a) składek członkowskich,
    b) darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń  majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby  fizyczne i prawne,
   c) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
   d) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
   e) odsetek bankowych.  
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach   służących realizacji celów statutowych. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są   przeznaczane na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi  przepisami.


§ 30.

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia:

a) do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów i pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w   linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  związani z tytułu przysposobi opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników  oraz ich "osób bliskich", na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach,
c) na rzecz członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich "osób bliskich" na  zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich "osoby bliskie".

§ 31.


1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa  pisemnie co najmniej jeden członek Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub  Wiceprezes.
2. Dla oddziałów i sekcji świadczenia woli wewnętrzne i bez obowiązków majątkowych  składa co najmniej jeden członek Zarządu; razem z Przewodnikiem (lub Zastępcą) oddziału  lub sekcji.


§ 32.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe


1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o połączeniu, podziale, rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga pisemnego wniosku
z konkretną propozycją uchwały i ogłoszenia z porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała (ust. 1) może wchodzić w życie z mocą wsteczną najwcześniej z datą głosowania po postanowieniu sądu  rejestrowego.
3. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia, decyzję w formie uchwały o przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków.
4.
a) Osoby, wybrane przez zebranie założycielskie Stowarzyszenia do Zarządu (tymczasowego), dopełnią po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, wszystkie obowiązki  Zarządu według Statutu, jako tymczasowy Zarząd, do chwili wybrania Zarządu na  pierwszym Walnym  Zebraniu, które powinno odbyć się najpóźniej 3 tygodnie po   powiadomieniu sądu o zarejestrowaniu  Stowarzyszenia, jako Nadzwyczajne Walne  Zebranie Członków.
b) Osoby wybrane przez zebranie założycielskie stowarzyszenia do (tymczasowej) Komisji  Rewizyjnej dopełnią po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wszystkie obowiązki Komisji  Rewizyjnej według Statutu, jako tymczasowa Komisja  Rewizyjna, do chwili wybrania     Komisji Rewizyjnej na pierwszym Walnym Zebraniu.
c) Wszystkie uchwały, wnioski itp. (tymczasowego) Zarządu i (tymczasowej) Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie najwcześniej z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

Postanowienia szczegółowe nie objęte niniejszym statutem mogą być rozstrzygane mocą uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Ciekawe Strony

Losowe Zdjęcia

Facebok

Licznik Gości